×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true

برخی کارشناسان معتقدند که بن‌بست امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی در پی جنگ غزه ممکن است سردمداران این رژیم را به فکر آغاز جنگ در لبنان بیندازد.

به گزارش اخبار جهادی، امروز در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی بر هیچ کس پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی ضربه سختی در نتیجه دور تازه درگیری‌های به وجود آمده میان تل آویو و گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه دریافت کرد، ضربه‌ای که حاکمیت و کابینه این رژیم را تحت تاثیر قرار داد و آن را مسئول امنیت و خودکامگی‌های رژیم صهیونیستی معرفی کرد. این ضربه در نتیجه استعفای آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خود را نشان داد تا پیامدهای سیاسی این جنگ نیز به خودی خود به ضربه‌ای دیگر برای اسرائیل تبدیل شده و کابینه نتانیاهو را تهدید به فروپاشی نماید.

در ظاهربهنظرمی‌رسداستعفایلیبرمنازکابینهدرنتیجهاختلافموجوددردیدگاه‌هایویبابنیامیننتانیاهونخستوزیررژیمصهیونیستیدرخصوصتسلیمشدنبرایمعادلهجدیدیاستکهمحورمقاومتفلسطینبهطرفصهیونیستیتحمیلکرد.ایناتفاقدردورتازهتقابلمیاندو طرف بعدازعملیاتشکستخوردهیگان‌هایویژهارتشرژیمصهیونیستیدرمنطقهخانیونسواقعشد.عملیاتخانیونسنیزبهخودیخودپیامدهایقابلتوجهیداردونشانمی‌دهدکهگروه‌هایمقاومتفلسطیندرسطحبالاییازپیشرفتوقدرتوهمبستگیوامکاناتنظامیقراردارند.

در واقع باید گفت که استعفای آویگدور لیبرمن در پی شکست عملیات و ناکامیسرویس‌هایامنیتیوجاسوسیرژیمصهیونیستیدرمدیریتدرگیری‌هادرسطحیبودکهگروه‌هایمقاومتفلسطینآنرادنبالمی‌کردند. چون این گروه‌هادرواقع به تسلیحاتوموشک‌هایپیشرفتهمجهزشدهبودند که یکی از آنها موشک ضدزره کورنت است. گروه‌های مقاومت فلسطین همچنین در مدیریت پرتاب موشک‌های خود نیز به سطح قابل توجهی از پیشرفت رسیده‌اند که بر اساس آن سامانه ضد موشکی گنبد آهنین از رهگیری موشک‌های شلیک شده ناتوان ماند.

علاوه بر اینها اطلاعات منتشر شده در شبکه المیادین در خصوص کمین موسوم به العلم(پرچم) و بمبی که تیمی از نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد، نشان دهنده سطح بالای حرفه‌ای گری و تجربه جنگی نیروهای مقاومت است که دشمن یارای مقابله با آن را ندارد.

درگیری‌های سیاسی موجود در سرزمین‌های اشغالی در خصوص درخواست جدید رئیس حزب خانه یهودی است که گفته است برای ادامه حضور در دولت باید وزارت جنگ به نفتالی بنت رئیس این حزب سپرده شود. او تهدید کرده در غیر این صورت از ائتلاف کابینه خارج خواهد شد و کابینه اسرائیل رسمیت خود را از دست خواهد داد.

طبیعی است که در حال حاضر محافل تصمیم سازی رژیم صهیونیستی به دنبال مانوری هستند که بتوانند بر اساس آن ابتکار عمل را به روندمبارزهباگروه‌هایفلسطینیبهارتشاسرائیلبازگردانند.

شکی نیست که تحلیل اطلاعات موجود در مورد مواضع رسمی سرکردگان دشمن صهیونیستی نشان می‌دهد که امکان آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی ضد لبنان و به ویژه حزب‌الله وجود دارد. انگیزه این حمله نیز در میان سرکردگان رژیم صهیونیستی موجود است که همان افزایش قدرت بی سابقه حزب الله لبنان و تولید یا دستیابی به موشک‌های متعدد شامل موشک‌های زمینی و دریایی و هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین است.

علاوهبراینکهدشمنصهیونیستیبهایننتیجهرسیدهکهحزباللهلبنانتجربه‌هایجنگیقابلتوجهیرادرروندمبارزهباگروه‌هایتروریستیدرسوریهبهدستآوردهاست.ازسویدیگر سرکردگانرژیمصهیونیستیمعتقدندکهدرهرجنگاحتمالیآیندهشهرک‌های صهیونیست نشین در نزدیکی مرزهای لبنان هدف حملات یگان‌های ویژه حزب‌الله قرار خواهند گرفت.

علاوه بر اینها نباید عامل منطقه ای و بین‌المللی در ضرورت آغاز این جنگ برای اسرائیل و آمریکا را نادیده گرفت، چرا که از دیدگاه آنها این جنگ می‌تواند تلاشی برای نفوذ در برگه‌های قدرت منطقه‌ای ایران باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که جنگ ضد لبنان واقعیتی گریزناپذیر است، از این منظر بعد از اینکه اسرائیلی‌ها تصمیم خود را برای آغاز این جنگ گرفتند، یک روز زمان برای آغاز آن کافی است و کافی است یک حمله هوایی یا موشک ضد لبنان صورت گیرد تا حزب الله نیز قطعاً به این حمله واکنش نشان دهد.

البته دشمنصهیونیستیدرآغازهرنوعجنگضدلبنانوحزب‌اللهبایدمحاسباتزیررامدنظرقراردهد:

اگر گروه‌هایمقاومتمحاصرهشدهدرنوارغزه با امکانات اندک خود می‌توانندمانورهاوبرنامه‌های جنگیخود را به شکل گسترده دنبال کرده و معادله بازدارندگی و توازن وحشت را ضد اسرائیل ایجاد کنند تا جایی که این جنگ باعث استعفای لیبرمن و احتمالا فروپاشی کابینه اسرائیل شود، جنگ با لبنان چگونه خواهد بود؟ این در حالی است که رژیم صهیونیستی آغاز جنگ احتمالی ضد لبنان را به عنوان گریزگاهی برای فرار از پیامدهای جنگ غزه مطرح کرده است.

طبیعی است که رژیم صهیونیستی تمایل زیادی برای آغاز جنگ ضد حزب‌الله لبنان و از بین بردن توانمندی‌های این حزب دارد، همچنین درست است که این جنگ در نهایت یک روز آغاز خواهد شد، اما باید گفت که اسرائیل نه امروز و نه هیچ روز دیگر جرات این کار را ندارد که موجودیت خود را در گرو یک درگیری ناشناخته قرار دهد که احتمال شکست در آن بسیار بیشتر از پیروزی است.

منبع: پایگاه خبری العهد

انتهای پیام/

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false